مدیران ایپک فرایند فاخر

مدیریت محترم عامل

سرکار خانم علیزاد فرخی

رییس هیئت مدیره و مدیر اجرایی

داود رحیم زاده

مدیر انفورماتیک و امور بین الملل

مهدی دایلاری

مدیر فروش داخلی

فرهاد رحیم قراملکی

مدیر بازرگانی و مدیر داخلی مجموعه

علی کوهنگی

مدیر فروش واحد تاسیسات

حسن میرزاپور

مدیر واحد مالی

سرکار خانم رضایی

شهریار صادقپور

مدیر فروش بین الملل

 شهریار صادقپور